Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil

În România, pe durata procedurii de azil, străinul care solicită acordarea unei forme de protecţie are atât drepturi, cât și obligații, printre acestea numărându-se: dreptul de a i se asigura, în mod gratuit, un interpret în orice fază a procedurii de azil; dreptul de a fi consiliat şi asistat de un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii de azil; dreptul la protecţia datelor personale şi a oricăror alte detalii în legătură cu cererea sa; dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI); dreptul de a participa la activităţi de adaptare culturală; dreptul de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispune de mijloacele materiale necesare, sumele acordate pentru hrană, cazare şi alte cheltuieli fiind stabilite prin hotărâre a Guvernului şi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor; dreptul de a fi cazat în centrele de primire şi cazare, aflate în subordinea IGI; dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a beneficia de adaptarea condiţiilor de cazare şi asistenţă în centrele de cazare; dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat (aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/şi prin alte unităţi sanitare acreditate şi autorizate conform legii); dreptul solicitanţilor de azil cu nevoi speciale de a primi asistenţă medicală adecvată; dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacă solicitantul de azil se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie; dreptul solicitanţilor de azil minori de a avea acces la învăţământul şcolar obligatoriu în aceleaşi condiţii ca şi minorii cetăţeni români.
Pe durata procedurii de azil străinul care solicită acordarea unei forme de protecţie are următoarele obligaţii: obligaţia de a prezenta organelor teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scris, cererea motivată cuprinzând datele indicate de organul la care o depune, precum şi de a se supune fotografierii şi amprentării (amprentarea nu este efectuată în cazul străinilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani); obligaţia de a prezenta autorităţilor competente informaţii complete şi reale cu privire la persoana şi la cererea sa de azil; obligaţia de a depune toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă cu privire la situaţia sa personală; obligaţia de a urmări stadiul procedurii şi de a informa autorităţile competente cu privire la orice schimbare de reşedinţă; obligaţia de a nu părăsi localitatea de reşedinţă fără autorizarea IGI; obligaţia de a se prezenta la examenele medicale ce îi sunt stabilite.

Poza de profil pentru Radu Meirosu

(9 Posts)